"Занимания по интереси"

Проектът подпомага разработването на училищните програми за целодневна организация на учебния процес в средищните училища в съответствие с тяхната специфика. Включва дейности в плуинтернатни групи за постигане на по-качествен образователно-възпитателен процес. Обучението се осъществява в четири групи: три групи в началния етап и една от 5 до 8 клас.