Проекти в СУ "Христо Смирненски"

  • "Целодневна организация на учебния процес"

    Проектът подпомага разработването на училищните програми за целодневна организация на учебния процес в средищните училища в съответствие с тяхната специфика. Включва дейности в плуинтернатни групи за постигане на по-качествен образователно-възпитателен процес. Обучението се осъществява в четири групи: три групи в началния етап и една от 5 до 8 клас.

  • Проект „Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище“ към ЦМЕДТ „Амалипе“

    Проектните дейности са насочени към превенция на отпадането от училище на ромските деца в задължителна за обучение възраст, към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, неучастието на ромските родители в училищния живот, малкия процент роми, продължаващи образование в средните училища.